Poučení o GDPR

Skip Navigation Links

Poučení o GDPR

INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

I. Správci osobních údajů:

BRAMED s. r. o.
Zastoupená jednatelem MUDr. Karlem Brabcem
IČ : 27553043
Palackého 191, 537 01 Chrudim

MUDr. Iva Cibulková
IČ : 43498904
Palackého 191, 537 01 Chrudim

DIAMIN s. r. o.
Zastoupená jednatelkou MUDr. Miroslavou Hudcovou
IČ : 288 51 773
Palackého 191, 537 01 Chrudim

GPCR s. r. o.
Zastoupená jednatelem MUDr. Milanem Jindrou
IČ : 06107656
Palackého 191, 537 01 Chrudim

GZ Chirurg, ambulance s. r. o.
zastoupená jednatelem MUDr. Daliborem Bisem,
IČO : 02327066
Palackého 191, 537 01  Chrudim

Gastroenterologie CR s. r. o.
Zastoupená jednateli:  MUDr. Ludmilou Paulů a MUDr. Ondřejem Lukášem
IČ : 05511399
Palackého 191, 537 01 Chrudim

MUDr. Iveta Hrubešová
IČ : 43501133
Palackého 191, 537 01 Chrudim

JH Praktik s. r. o.
Zastoupená jednatelem MUDr. Markem Jeništou
IČ : 02043106
Palackého třída 191, 537 01 Chrudim

MUDr. Jaroslava Hanzlová
IČ : 11032677
Palackého 191, 537 01 Chrudim

MUDr. Vladimír Korda, Ph.D.
IČ: 489 93 158
Loretánské náměstí 102/8, 118 00, Praha 1

MUDr. Martin Machytka
IČ : 75122600
Palackého třída 191, 537 01 Chrudim

Medik.test, Ing. Petr Dufek
IČ : 43501443
Nádražní 873, Hlinsko v Čechách

PhDr. Libuše Melichová
IČ : 02561786
Palackého 191
53701  Chrudim

NJS Chirurgie s. r. o. 
zastoupená jednatelem MUDr. Daliborem Bisem,
IČO : 02327066
Palackého 191, 537 01  Chrudim,

Psychiatrie Chrudim s. r. o.
Zastoupená jednatelkou MUDr. Marií Blažkovou
IČ: 288 51 161
K Ploché dráze 602, 537 01 Chrudim

Radiodiagnostika Chrudim s. r. o.
Zastoupená jednatelkou MUDr. Zdeňkou Ryškovou
IČ : 26005239
Palackého 191, 537 01 Chrudim

SOUL HELP s. r. o.
Zastoupená jednatelkou MUDr. Helenou Novotnou
IČ: 28825128
Palackého 191, 537 01 Chrudim

Š-praktik, s. r. o
Zastoupená jednatelem MUDr. Milanem Ševčíkem
IČ: 27520838
Palackého 191, 537 01 Chrudim

URION s. r. o.
Zastoupená jednatelem MUDr. Jozefem Čavojcem
IČ : 27532071
Miřetice 186, 539 55 

PNEUMO s. r. o.
Zastoupená jednatelkou MUDr. Zdeňkou Parákovou
IČ 288 20 100  
Palackého 191, 537 01 Chrudim

MUDr. Eva Miklasová
IČ : 86786393
Palackého 191, 537 01 Chrudim  

NOWA INVEST s. r. o.
Zastoupená jednatelkou PhMr. Danielou Kryštofovou
IČ : 26011441
Zahradní 305, 537 01 Chrudim           

 

Správci jsou poskytovateli zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

 

II. Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • poskytování zdravotních služeb 
 • vykazování hrazených zdravotních služeb 
 • vyúčtování nehrazených zdravotních služeb 
 • sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám 
 • organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů) 
 • vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví.

 

III. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je

 • splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele)
 • splnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně)

 

IV. Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

 

V. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely uvedené v bodu III jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem, a následně po dobu jednoho roku poté, co naším pacientem přestanete být.

RTG dokumentace podléhá radiační ochraně a dle vyhl. č. 422/2016 Sb. se skartuje 11. rok od pořízení záznamu.

 

VI. Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 • právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;
 • právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;
 • právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže
  • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
  • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami;
 • právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme;
 • právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci.
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

VII. Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

VIII. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst. 1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).

 

 

 

© 2024 Sdružení lékařů polikliniky I, s. r. o. - všechna práva vyhrazena. Webové stránky vytvořila marketingová a reklamní společnost PAREXPO s.r.o.